پرده سرای سادات

پرده سرای سادات

آذربایجان غربی شهرستان تکاب