سرای پرده فردین

سرای پرده فردین

روانسر خ اصلی روبه روی مسجد بلال