پرده سرای مرادی

پرده سرای مرادی

کرمانشاه_کنگاور_میدان آزادی