پرده سرای خیری

پرده سرای خیری

تبریز.چای کنار .جنب مسجد قاری