پرده تور فلت گل برجسته

رنگ بندی و توضیحات پرده اصلی

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

رنگ بندی و توضیحات دکوری رویه چپ

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

رنگ بندی و توضیحات دکوری زیره چپ

پرده تور فلت گل برجسته

رنگ بندی و توضیحات آرک بالا

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

پرده تور فلت گل برجسته

قیمت : -----

کاتینگ پرده نصیری

تهران-بازار بزرگ-کوچه علی آبادی-پاساژ قایم-طبقه دوم-پلاک ۵۵