پرده تور گل برجسته زمینه سانال

رنگ بندی و توضیحات پرده اصلی

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

رنگ بندی و توضیحات دکوری رویه چپ

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

رنگ بندی و توضیحات دکوری رویه راست

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

رنگ بندی و توضیحات دکوری زیره چپ

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

رنگ بندی و توضیحات آرک بالا

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

پرده تور گل برجسته زمینه سانال

قیمت : -----

کاتینگ پرده نصیری

تهران-بازار بزرگ-کوچه علی آبادی-پاساژ قایم-طبقه دوم-پلاک ۵۵