پرده سرای قائم

پرده سرای قائم

جنت آباد مرکزی روبروی پاساژ طوبی
پلاک ۱۷۸