پرده تبریزی

پرده تبریزی

تبریز:خیابان عباسی نرسیده به توانیر روبروی هنرستان مفتح