پرده حریر  در چهار رنگ

رنگ بندی و توضیحات پرده اصلی

پرده حریر  در چهار رنگ

قیمت : -----

پرده تبریزی

تبریز:خیابان عباسی نرسیده به توانیر روبروی هنرستان مفتح