پرده سرای مهدی

پرده سرای مهدی

استان فارس- شهرستان لارستان-شهر بیرم